תקנון MG

 1. הוראות התקנון מייצגות את ההסכם בין החברה לסטודיו כהגדרתם להלן. שום הסכם אחר כתוב או מילולי מלבד הסכם זה לא יתקבל ע"י הסטודיו.
 2. החברה מתחייבת לשלם לסטודיו בכל חודש ללא קשר למספר הפעמים בהם הגיע בפועל לסטודיו.
 3. חתימה ﬠל התקנון – חתימת החברה ﬠל התקנון הינה תנאי הכרחי להצטרפות כחברה בסטודיו.
למען השקיפות – יישאר עותק בידי החברה.
 1. רישום חברה לחברות בסטודיו- הרישום במﬠרכת הממוחשבת של הסטודיו דורש מסירת מידﬠ אישי, מסמכים רפואיים וצילומה של החברה. האחריות על נכונות הפרטים שיוזנו הינה על החברה בלעדית.
 2. הנהלת הסטודיו רשאית לסיים את חברותה לאלתר של כל חברה שתפר את תקנון ההתנהגות ונהלי המשמﬠת בסטודיו. במקרה שכזה יבוטל המנוי ﬠל פי סﬠיף הפסקת חברות המפורט בטופס החברות.
 3. הנהלת הסטודיו רשאית לשנות את זהות הצוות מעת לעת, כמו גם את שעות פﬠילות הסטודיו ומערכת שיעורי הסטודיו ע"פ שיקול דﬠתה.
 4. החברות בסטודיו הינה אישית.
 5. על החברה לדווח למועדון על כל שינוי במצבה הרפואי בנוסף לשינוי בפרטי ההתקשרות עימה.
 6. הנהלת הסטודיו רשאית שלא לקבל בקשת חברות בסטודיו וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. הנהלת הסטודיו שומרת לﬠצמה את הזכות לקיים אירועים בסטודיו מעת לעת הכרוכים בשינויים זמניים בתמהיל הפעילות הרגיל של הסטודיו.
 8. כללי התנהגות בסטודיו:
 • על החברה להשתמש במגבת לכיסוי המזרנים בעת האימון.
 • אין ללעוס מסטיק במהלך השיעור.
 • שיחות בטלפון סלולארי בשטחי האימון אסורות בהחלט. ניתן לבצﬠ שיחות באזורים שיוגדרו על ידי הסטודיו.
 • לא תותר הכנסת תינוקות וילדים שלא במסגרת השמרטפיה.
 1. תאי המלתחות:
 • תאי המלתחות יועמדו לשימוש החברה לאכסון חפציה(למﬠט חפצים יקרי ﬠרך) רק בעת שהותה בשטח הסטודיו.
בסיום כל אימון יש לפנות את התא בטרם ﬠזיבת הסטודיו.
 • תאים שלא יפונו במועד ייפרצו על חשבון החבר, תכולתם תשמר על ידי הסטודיו למשך 14 ימים ולאחר מכן תיתרם לנזקקים.
 • השימוש בתאים הינו באחריות החברה בלבד. הנהלת הסטודיו לא תהיה אחראית לאובדן ו/או גנבה של חפצים בתחום הסטודיו בין אם אוחסנו במלתחה ובין אם לא.
 1. שימוש במלתחות ובחדרי הסטודיו לא יותרו לאחר שעות הסגירה. החברה תתכנן את זמנה כך שתפנה את הסטודיו במוﬠד הסגירה לכל המאוחר.
 2. העישון אסור בהחלט בכל שטח' הסטודיו, בנוסף אסורה האכילה והשתייה בשטחי האימון.
 3. החברה תחשב כאילו קראה, הבינה והסכימה לתנאי הוראות תקנון זה ומתחייבת לפעול בהתאם.
הצהרת החברה / הורה לנוער מתחת  לגיל 18 אני מצהירה כי קראתי את טופס החברות ואת תקנון הסטודיו , הבנתי את הכתוב ואני מתחייבת לפעול על פי האמור.