תקנון MG

 • הוראות התקנון מייצגות את ההסכם בין החברה לסטודיו כהגדרתם להלן. שום הסכם אחר כתוב או מילולי מלבד הסכם זה לא יתקבל ע"י הסטודיו.
 • החברה מתחייבת לשלם לסטודיו בכל חודש ללא קשר למספר הפעמים בהם הגיע בפועל לסטודיו.
 • חתימה ﬠל התקנון – חתימת החברה ﬠל התקנון הינה תנאי הכרחי להצטרפות כחברה בסטודיו.
 • למען השקיפות – יישאר עותק בידי החברה.
 • רישום חברה לחברות בסטודיו- הרישום במﬠרכת הממוחשבת של הסטודיו דורש מסירת מידﬠ אישי, מסמכים רפואיים וצילומה של החברה. האחריות על נכונות הפרטים שיוזנו הינה על החברה בלעדית.
 • הנהלת הסטודיו רשאית לסיים את חברותה לאלתר של כל חברה שתפר את תקנון ההתנהגות ונהלי המשמﬠת בסטודיו. במקרה שכזה יבוטל המנוי ﬠל פי סﬠיף הפסקת חברות המפורט בטופס החברות.
 • הנהלת הסטודיו רשאית לשנות את זהות הצוות מעת לעת, כמו גם את שעות פﬠילות הסטודיו ומערכת שיעורי הסטודיו ע"פ שיקול דﬠתה.
 • החברות בסטודיו הינה אישית.
 • על החברה לדווח למועדון על כל שינוי במצבה הרפואי בנוסף לשינוי בפרטי ההתקשרות עימה.
 • הנהלת הסטודיו רשאית שלא לקבל בקשת חברות בסטודיו וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הנהלת הסטודיו שומרת לﬠצמה את הזכות לקיים אירועים בסטודיו מעת לעת הכרוכים בשינויים זמניים בתמהיל הפעילות הרגיל של הסטודיו.

כללי התנהגות בסטודיו:

 • על החברה להשתמש במגבת לכיסוי המזרנים בעת האימון.
 • אין ללעוס מסטיק במהלך השיעור.
 • שיחות בטלפון סלולארי בשטחי האימון אסורות בהחלט. ניתן לבצﬠ שיחות באזורים שיוגדרו על ידי הסטודיו.
 • לא תותר הכנסת תינוקות וילדים שלא במסגרת השמרטפיה.

תאי המלתחות:

 • תאי המלתחות יועמדו לשימוש החברה לאכסון חפציה(למﬠט חפצים יקרי ﬠרך) רק בעת שהותה בשטח הסטודיו.
 • בסיום כל אימון יש לפנות את התא בטרם ﬠזיבת הסטודיו.
 • תאים שלא יפונו במועד ייפרצו על חשבון החבר, תכולתם תשמר על ידי הסטודיו למשך 14 ימים ולאחר מכן תיתרם לנזקקים.
 • השימוש בתאים הינו באחריות החברה בלבד. הנהלת הסטודיו לא תהיה אחראית לאובדן ו/או גנבה של חפצים בתחום הסטודיו בין אם אוחסנו במלתחה ובין אם לא.
 • שימוש במלתחות ובחדרי הסטודיו לא יותרו לאחר שעות הסגירה. החברה תתכנן את זמנה כך שתפנה את הסטודיו במוﬠד הסגירה לכל המאוחר.
 • העישון אסור בהחלט בכל שטח' הסטודיו, בנוסף אסורה האכילה והשתייה בשטחי האימון.
 • החברה תחשב כאילו קראה, הבינה והסכימה לתנאי הוראות תקנון זה ומתחייבת לפעול בהתאם.

  הצהרת החברה / הורה לנוער מתחת  לגיל 18 אני מצהירה כי קראתי את טופס החברות ואת תקנון הסטודיו , הבנתי את הכתוב ואני מתחייבת לפעול על פי האמור